بایگانی دسته بندی ها: طراحی هیدرولیکی سازه ها

طراحی هیدرولیکی سازه‌ها

هدف:

آشنا ساختن دانشجویان با انواع سازه های هیدرولیکی وابسته به یندها، سدها و بررسی اجمالی مسائلی که در طراحی هیدرولیکی و سازه های آن‌ها دخالت دارند.

سر فصل درس:

  1. آشنایی با انواع سازه های هیدرولیکی وابسته به بندها و سدها و مولفه های آنها و چگونگی هماهنگی آنها
  2. بررسی عوامل مختلف هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، زمین شناسی، ژئوتکنیکی در روند انتخاب محلٰ نوع سدها
  3. بررسی سرریزها وانواع آنها و عوامل موثر در طراحی آنها
  4. آبگیرها،تخلیه کننده ها و انواع آنها و عوامل موثر در طراحی آنها در سدها
  5. هیدرولیک انرژی گاهها
  6. آشنایی کلی با نیروگاههای آبی و تاسیسات مختلف آنها
  7. بررسی اجمالی روشهای اجرایی ساخت سازه های هیدرولیکی

.

.

برخی از کتابهای مرتبط با این درس در  ادامه معرفی می شود:

Design of Arch Dams

USBR

دانلود مستقیم فایل اصلی از سایت USBR

Design of Small Dams

USBR

دانلود مستقیم فایل اصلی از سایت USBR

Design of Small Canal Structures

USBR

دانلود مستقیم فایل اصلی از سایت USBR

Design of Gravity Dams

USBR

دانلود مستقیم فایل اصلی از سایت USBR

Hydraulic Design of Spillways

U. S. Army Corps of Engineers

Hydraulic Structures

Third Edition

P. Novak, A. Moffat, C. Nalluri, R. Narayanan

Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators

R. M. Khatsuria

Hydraulic Design of Side Weirs

RWP May , BC Bromwich , Y Gasowski & CE Rickard

Vorticity and Turbulence Effects in Fluid Structure Interaction

An Application of Hydraulic Structure Design

M. Brocchini & F. Trivellato

River Mechanics

Pierre Y. Julien

Breakwaters and Closure Dams

K. d’Angremond

F. C. Van Roode

The Future of Large Dams

Thayer Scudder

Design of Liquid Retaining Concrete Structures

Second Edition

R. D. Anchor

Hydraulics of Dams and River Structures

Farhad Yazdandoost, Jalal Attari

.